برچسب: مقررات استخدامی و مالی

ماده 59 قانون شهرداری

ماده ۵۹ قانون شهرداری در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت

توضیحات بیشتر »

ماده 60 قانون شهرداری

ماده ۶۰ قانون شهرداری  نسبت به شهرداری ها و اعضاء شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی که از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت

توضیحات بیشتر »

ماده 61 قانون شهرداری

ماده ۶۱ قانون شهرداری به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش‌نشانی که در شهرداری ها خدمت می‌نمایند می‌توان‌حقوقی

توضیحات بیشتر »

ماده 62 قانون شهرداری

ماده ۶۲ قانون شهرداری به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری ها در سازمان وزارت کشور اداره‌ای به نام اداره کل امور شهرداری

توضیحات بیشتر »

ماده 64 قانون شهرداری

ماده ۶۴ قانون شهرداری اداره کل امور شهرداری ها در مرکز و شهرداری ها با تصویب انجمن شهر می‌توانند به مأمورین فنی پایه‌دار و قراردادی

توضیحات بیشتر »

ماده 65 قانون شهرداری

ماده ۶۵ قانون شهرداری  هر شهرداری دارای بودجه‌ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می‌باشد. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi