برچسب: ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

ابطال جزء 8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511- 1400/03/17 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ابطال جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱- ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۳ و 14010997905810394 تاریخ دادنامه: 1401/03/03 شماره پرونده: 0002057 – 001365 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi