برچسب: قوانین کار اتباع خارجی

قانون کار ماده 120

قانون کار ماده ۱۲۰  اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 121

قانون کار ماده ۱۲۱  وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 122

قانون کار ماده ۱۲۲  وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور ، تمدید و تجدید پروانه افراد ذیل اقدام نماید : الف–

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 123

قانون کار ماده ۱۲۳  وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 125

قانون کار ماده ۱۲۵  در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 126

قانون کار ماده ۱۲۶  در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند ، وزیر مربوطه مراتب را به

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 127

قانون کار ماده ۱۲۷  شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 128

قانون کار ماده ۱۲۸ کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 129

قانون کار ماده ۱۲۹  آیین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور ، تمدید ، تجدید و لغو پروانه کار

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi