برچسب: قوانین مدنی

ماده 1202 قانون مدنی

ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی اگر اقارب واجب النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقهی همهی آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر

توضیحات بیشتر »

ماده 1203 قانون مدنی

ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی درصورت بودن زوجه ویک یاچندنفرواجب النفقه دیگرزوجه مقدم برسایرین خواهدبود. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

ماده 1205 قانون مدنی

ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده ی اوست ممکن نباشد

توضیحات بیشتر »

ماده 1207 قانون مدنی

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:– ۱صغار؛– ۲اشخاص غیررشید؛-۳مجانین منبع:مرکز پژوهش های مجلس

توضیحات بیشتر »

ماده 1208 قانون مدنی

ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi