برچسب: علی الرأس

درج نـوع فـعـالـیـت، مـیـزان درآمـد و نـوع ضـریـب علی الرأسی به تفکیک هر درآمد در گزارش رسیدگی از طریق علی الرأس

درج نـوع فـعـالـیـت، مـیـزان درآمـد و نـوع ضـریـب علی الرأسی به تفکیک هر درآمد در گزارش رسیدگی از طریق علی الرأس   شماره:۳۲۹۲۵/۲۳۰/د تاریخ: ۱۰/۱۰/۱۳۹۱

توضیحات بیشتر »

فعالیت نمایندگی وتعیین درآمد به طور علی الرأس- منبع مالیات اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

فعالیت نمایندگی وتعیین درآمد به طور علی الرأس- منبع مالیات اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه آرای شعب شماره: ۷۹۳۸/ ۲۰۱ تاریخ:

توضیحات بیشتر »

تعیین پورسانت ثابت از کمیسیون نمایندگان شرکت خارجی به صورت علی الرأس علی رغم قبول دفاتر قانونی شرکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین پورسانت ثابت از کمیسیون نمایندگان شرکت خارجی به صورت علی الرأس علی رغم قبول دفاتر قانونی شرکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط:

توضیحات بیشتر »

تشخیص درآمد کمیسیونری شرکت به طریق علی الرأس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت

تشخیص درآمد کمیسیونری شرکت به طریق علی الرأس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت نمونه آرای شعب  شماره: ۷۵۰۳/۴/۳۰ تاریخ: ۱۴/۰۹/۱۳۸۰

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi