نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/7165 تاریخ 1381/08/25

اجرای مفاد ماده 70 برای اشخاص حقوقی غیر از شهرداریها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد

اجرای مفاد ماده 70 برای اشخاص حقوقی غیر از شهرداریها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد

ادامه مطلب