برچسب: رای شورا

*صندوقهای قرض الحسنه

*صندوقهای قرض الحسنه شماره: ۱۱۹۴۵/۴/۳۰ تاریخ: ۱۴/۱۰/۱۳۷۱ پیوست:   گزارش شماره ۳۰۱۲/۵/۳۰ – ۲۵/۹/۱۳۷۱ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن

توضیحات بیشتر »

* شمول مالیات بساز و بفروش

* شمول مالیات بساز و بفروش شماره :۱۳۷۸۱/۴/۳۰ تاریخ :۰۸/۱۰/۱۳۶۹ پیوست: گزارش شماره ۳۵۳۷- ۵/۳۰ – ۱۰/۹/۱۳۶۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی

توضیحات بیشتر »

*تعاونی تولیدی روستائی

*تعاونی تولیدی روستائی شماره :۱۳۹۶۹/۴/۳۰ تاریخ :۱۱/۱۰/۱۳۶۹ پیوست:   گزارش شماره ۲۹۱۳/۵/۳۰-۱۶/۸/۱۳۶۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام

توضیحات بیشتر »

*تعدیل ارزش معاملاتی

*تعدیل ارزش معاملاتی   شماره :۱۵۵۳۵/۴/۳۰ تاریخ :۱۰/۱۰/۱۳۶۸ پیوست: گزارش شماره ۱۱۹۴۵-۳۸/۳۰-۲۶/۹/۶۸ اداره کل مالیات برارث واراضی بایر عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی منضم

توضیحات بیشتر »

*مجمع عمومی

*مجمع عمومی شماره: ۹۵۴۱/۴/۳۰ تاریخ: ۲۹/۰۶/۱۳۶۸ پیوست: نامه شماره ۲۱۲۵-۵/۳۰-۹/۷/۶۷ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۱۱/۷/۶۷ معاونت درآمدهای مالیاتی در هامش نامه مزبور در

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi