نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن

شماره دستورالعمل:10/97/260

ادامه مطلب

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394 صاحبا...

ادامه مطلب

دستورالعمل: 200/94/511 تاریخ دستورالعمل: 1394/06/25

پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار ت...

ادامه مطلب

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1393 صاحبان وسایط نقلیه مسافری ، باری ، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره دستورالعمل: 502/94/200

ادامه مطلب