برچسب: در مبیع،قانون مدنی

ماده 349 قانون مدنی

ماده ۳۴۹ قانون مدنی بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوفعلیهم، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود

توضیحات بیشتر »

ماده 350 قانون مدنی

ماده ۳۵۰ قانون مدنی مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شئ متساویالاجزا و همچنین ممکن است کلیفیالذمه

توضیحات بیشتر »

ماده 352 قانون مدنی

ماده ۳۵۲ قانون مدنی بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازهی مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است. منبع: مرکز پژوهش های

توضیحات بیشتر »

ماده 354 قانون مدنی

ماده ۳۵۴ قانون مدنی ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi