برچسب: در عاریه

ماده 636 قانون مدنی

ماده ۶۳۶ قانون مدنی عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگر چه مالک عین نباشد. منبع: مرکز پژوهش

توضیحات بیشتر »

ماده 637 قانون مدنی

ماده ۶۳۷ قانون مدنی هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد.منفعتی که مقصود از عاریه است

توضیحات بیشتر »

ماده 639 قانون مدنی

ماده ۶۳۹ قانون مدنی هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که

توضیحات بیشتر »

ماده 640 قانون مدنی

ماده ۶۴۰ قانون مدنی مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای

توضیحات بیشتر »

ماده 641 قانون مدنی

ماده ۶۴۱ قانون مدنی مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن،استعمال نموده باشد و اگر عاریه

توضیحات بیشتر »

ماده 643 قانون مدنی

ماده ۶۴۳ قانون مدنی اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود. منبع: مرکز پژوهش

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi