برچسب: در سقوط تعهدات

ماده 268 قانون مدنی

ماده ۲۶۸ قانون مدنی انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله

توضیحات بیشتر »

ماده 270 قانون مدنی

ماده ۲۷۰ قانون مدنی اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن

توضیحات بیشتر »

ماده 272 قانون مدنی

ماده ۲۷۲ قانون مدنی تأدیه به غیر اشخاص مذکور در مادهی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای

توضیحات بیشتر »

ماده 274 قانون مدنی

ماده ۲۷۴ قانون مدنی اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi