برچسب: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود

ماده 236 قانون مدنی

ماده ۲۳۶ قانون مدنی شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می شود.

توضیحات بیشتر »

ماده 239 قانون مدنی

ماده ۲۳۹ قانون مدنی هر گاه اجبار مشروطعلیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند

توضیحات بیشتر »

ماده 241 قانون مدنی

ماده ۲۴۱ قانون مدنی ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول الذمه میشود رهن یا

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi