برچسب: در اعاده اعتبار

ماده 562 قانون تجارت

 ماده ۵۶۲ قانون تجارت طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنجاه سال مطالبه متفرعات و خسارت

توضیحات بیشتر »

ماده 563 قانون تجارت

 ماده ۵۶۳ قانون تجارت برای آنکه شریک ضامن یک شریک ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید

توضیحات بیشتر »

ماده 565 قانون تجارت

 ماده ۵۶۵ قانون تجارت تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال ازتاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود

توضیحات بیشتر »

ماده 566 قانون تجارت

 ماده ۵۶۶ قانون تجارت عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه

توضیحات بیشتر »

ماده 567 قانون تجارت

 ماده ۵۶۷ قانون تجارت سواد این عرضحال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان

توضیحات بیشتر »

ماده 569 قانون تجارت

 ماده ۵۶۹ قانون تجارت اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می‌شود به عمل می‌آید – طلبکار معترض

توضیحات بیشتر »

ماده 570 قانون تجارت

 ماده ۵۷۰ قانون تجارت پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی‌العموم به عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رییس محکمه

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi