نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/5312 تاریخ 1382/04/28

معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتها در خصوص ذخیره طرح وتوسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خرم آباد

معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتها در خصوص ذخیره طرح وتوسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خرم آبا...

ادامه مطلب

نمونه هایی از ارا شعب شماره 30/4/3220 تاریخ 1380/04/25

تعیین مبلغ یوزانس به عنوان درآمد مستقل از قرارداد و مطالبه مالیات از این بابت- منبع مالیات:اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

 نمونه آرای شعب تعیین مبلغ یوزانس به عنوان درآم...

ادامه مطلب