برچسب: درآمد اشخاص حقوقی

تسهیم هزینه های شرکت نسبت به فعالیتهای معاف وغیرمعاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تسهیم هزینه های شرکت نسبت به فعالیتهای معاف وغیرمعاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه آرای شعب شماره: ۸۵۵۷/۴/۳۰ تاریخ:

توضیحات بیشتر »

شروع بهره برداری واقعی موضوع ماده 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

شروع بهره برداری واقعی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین  نمونه آرای شعب شماره: ۲۲۴/۲۰۱ تاریخ: ۲۹/۰۱/۱۳۸۲ پیوست:

توضیحات بیشتر »

تعیین میزان ضایعات غیر قابل قبول علیرغم قبولی دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: یزد

تعیین میزان ضایعات غیر قابل قبول علیرغم قبولی دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: یزد نمونه آرای شعب شماره: ۳۷۰۵/۲۰۱ تاریخ:۳۱/۰۴/۱۳۸۲ پیوست:

توضیحات بیشتر »

اجرای ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان

اجرای ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان   شماره: ۳۷۰۷/۲۰۱ تاریخ:۳۱/۰۴/۱۳۸۲ پیوست:   شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی:

توضیحات بیشتر »

معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتها در خصوص ذخیره طرح وتوسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خرم آباد

معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتها در خصوص ذخیره طرح وتوسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خرم آباد   شماره: ۵۳۱۲/۲۰۱ تاریخ: ۲۸/۰۴/۱۳۸۲

توضیحات بیشتر »

فعالیت خارج از حدود اساسنامه شرکتهای تعاونی مشمول مالیات است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

فعالیت خارج از حدود اساسنامه شرکتهای تعاونی مشمول مالیات است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین  نمونه آرای شعب شماره: ۷۸۲۰/۲۰۱ تاریخ:۲۹/۱۰/۱۳۸۲ پیوست:

توضیحات بیشتر »

تعیین مبلغ یوزانس به عنوان درآمد مستقل از قرارداد و مطالبه مالیات از این بابت- منبع مالیات:اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین مبلغ یوزانس به عنوان درآمد مستقل از قرارداد و مطالبه مالیات از این بابت- منبع مالیات:اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi