برچسب: حق ناهار در قانون کار

قانون کار ماده 147

قانون کار ماده ۱۴۷ دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد .

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 148

قانون کار ماده ۱۴۸ کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 149

قانون کار ماده ۱۴۹ کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 150

قانون کار ماده ۱۵۰ کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه ، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 151

قانون کار ماده ۱۵۱ در کارگاه هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 152

قانون کار ماده ۱۵۲ در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 153

قانون کار ماده ۱۵۳ کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود ، تسهیلات لازم را از قبیل محل ،

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 154

قانون کار ماده ۱۵۴ کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور ، محل مناسب برای استفاده کارگران

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 155

قانون کار ماده ۱۵۵ کلیه کارگاه ها موظفند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمان های مسئول

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 156

قانون کار ماده ۱۵۶ دستورالعمل های مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری ، حمام و دستشویی برابر آیین نامه ای

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi