دستوالعمل شماره 232/129/35302 تاریخ 1388/03/30

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م برای وارد کنندگان کالا

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م برای وارد کنندگان کالا شماره: 35302/129/232 تاری...

ادامه مطلب

نمونه های از ارا شعب شماره 30/4/3616 تاریخ 1380/04/31

تعیین درآمد اتفاقی باستناد ماده 119 وتعیین درآمد با توجه به ماده 120 قانون مالیاتها توسط ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

نمونه آرای شعب تعیین درآمد اتفاقی باستناد ماده...

ادامه مطلب

نمونه هایی از ارا شعب شماره 30/4/7281 تاریخ 1380/09/10

تعیین درآمد بدون اقامه دلایل ومدرک مستند- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین درآمد بدون اقامه دلایل ومدرک مستند- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

ادامه مطلب

نمونه هایی از ارا شعب شماره 30/4/8014 تاریخ 1380/10/02

تعیین درآمد کمیسیونری به نرخ 5 درصد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین درآمد کمیسیونری به نرخ 5 درصد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

ادامه مطلب