برچسب: تعیین درآمد

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م برای وارد کنندگان کالا

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس در اجرای بند (۱) ماده ۹۷ ق.م.م برای وارد کنندگان کالا   شماره: ۳۵۳۰۲/۱۲۹/۲۳۲ تاریخ:

توضیحات بیشتر »

فعالیت نمایندگی وتعیین درآمد به طور علی الرأس- منبع مالیات اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

فعالیت نمایندگی وتعیین درآمد به طور علی الرأس- منبع مالیات اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه آرای شعب شماره: ۷۹۳۸/ ۲۰۱ تاریخ:

توضیحات بیشتر »

عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی الراس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی الراس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه آرای شعب شماره: ۳۳۳/۴/۳۰

توضیحات بیشتر »

تعیین درآمد اتفاقی باستناد ماده 119 وتعیین درآمد با توجه به ماده 120 قانون مالیاتها توسط ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین درآمد اتفاقی باستناد ماده ۱۱۹ وتعیین درآمد با توجه به ماده ۱۲۰ قانون مالیاتها توسط ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط:

توضیحات بیشتر »

تعیین درآمد از طریق تسعیر حسابهای ارزی وامانی شرکت با نرخ روز ارز از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مبارکه

تعیین درآمد از طریق تسعیر حسابهای ارزی وامانی شرکت با نرخ روز ارز از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مبارکه

توضیحات بیشتر »

تعیین درآمد بر اساس گزارش شرکت به بانک از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین درآمد بر اساس گزارش شرکت به بانک از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه آرای شعب

توضیحات بیشتر »

تعیین درآمد کمیسیونری بدون دلیل ومدرک- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین درآمد کمیسیونری بدون دلیل ومدرک- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه آرای شعب شماره: ۶۱۹۹/۴/۳۰ تاریخ: ۳۰/۰۷/۱۳۸۰ پیوست:  

توضیحات بیشتر »

تعیین درآمد بدون اقامه دلایل ومدرک مستند- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین درآمد بدون اقامه دلایل ومدرک مستند- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها نمونه آرای شعب شماره: ۷۲۸۱/۴/۳۰ تاریخ: ۱۰/۰۹/۱۳۸۰ پیوست:

توضیحات بیشتر »

تعیین درآمد کمیسیونری به نرخ 5 درصد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین درآمد کمیسیونری به نرخ ۵ درصد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها نمونه آرای شعب شماره: ۸۰۱۴/۴/۳۰ تاریخ: ۰۲/۱۰/۱۳۸۰ پیوست:

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi