برچسب: تعلیق قرارداد کار

قانون کار ماده 14

 قانون کار ماده ۱۴  چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود ، قرارداد کار به حال

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 15

قانون کار ماده ۱۵ در موردی که به واسطه  قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 16

قانون کار ماده ۱۶  قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 17

قانون کار ماده ۱۷ قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 18

قانون کار ماده ۱۸ چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد ،

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 19

 قانون کار ماده ۱۹  در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi