برچسب: تشکل کارگری در ایران

قانون کار ماده 130

قانون کار ماده ۱۳۰ به منظور  تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 131

قانون کار ماده ۱۳۱ در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 132

قانون کار ماده ۱۳۲  به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 135

قانون کار ماده ۱۳۵  به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات ، شوراهای اسلامی کار

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 136

قانون کار ماده ۱۳۶ کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار ، هیات های تشخیص ، هیات های حل اختلاف ،

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 137

قانون کار ماده ۱۳۷ به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه ، تشکل های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می توانند

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 138

قانون کار ماده ۱۳۸  مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند . منبع: مرکز

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi