برچسب: تبصره 8 قانون بودجه قانون مالیات های مستقیم

ابطال جزء 6 از بند (ب) از دستورالعمل اجرای جزء 1 بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور

ابطال جزء ۶ از بند (ب) از دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور شماره دادنامه: 140109970905810302 تاریخ دادنامه: 1401/01/30 شماره پرونده: 0002337

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi