برچسب: بر درآمد اشخاص حقوقی

اجرای بند الف وبند ب ماده 107 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

اجرای بند الف وبند ب ماده ۱۰۷ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ   شماره: ۱۰۸۳۶/۲۰۱ تاریخ: ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ پیوست:  

توضیحات بیشتر »

تاریخ بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع ماده 133 قانون – منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اراک

تاریخ بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع ماده ۱۳۳ قانون – منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اراک نمونه آرای شعب شماره: ۷۳۶۰/۲۰۱ تاریخ:۱۰/۱۰/۱۳۸۲ پیوست:

توضیحات بیشتر »

عدم درج تخفیف فروش در فاکتور فروش وذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان هزینه فاقد وجاهت قانونی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

عدم درج تخفیف فروش در فاکتور فروش وذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان هزینه فاقد وجاهت قانونی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل

توضیحات بیشتر »

عدم برخورداری از معافیت بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان

عدم برخورداری از معافیت بند ک تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان  نمونه آرای شعب شماره: ۴۹۷/۲۰۱

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi