برچسب: برنامه دوم توسعه

عدم برخورداری از معافیت بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان

عدم برخورداری از معافیت بند ک تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان  نمونه آرای شعب شماره: ۴۹۷/۲۰۱

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi