برچسب: اسناد عادی

*انتقال با اسناد عادی

*انتقال با اسناد عادی   شماره: ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ تاریخ: ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ پیوست:    گـزارش شـماره ۲۵۰۶-۵/۳۰-۱۲/۸/۱۳۷۰ دفـتر فـنی مـالـیاتی عنـوان مـقـام مـعاونـت درآمـدهای مـالیـاتی حـسب ارجـاع آن

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi