استان سمنان، شهر شاهرود، شهرستان شاهرود، شاهرود، سمنان