برچسب: ارای شورا

*مجمع عمومی

*مجمع عمومی شماره: ۹۵۴۱/۴/۳۰ تاریخ: ۲۹/۰۶/۱۳۶۸ پیوست: نامه شماره ۲۱۲۵-۵/۳۰-۹/۷/۶۷ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۱۱/۷/۶۷ معاونت درآمدهای مالیاتی در هامش نامه مزبور در

توضیحات بیشتر »

*ارث قبل از سال 68

*ارث قبل از سال ۶۸   شماره :۱۰۶۱۷/۴/۳۰ تاریخ :۲۶/۱۲/۱۳۷۱ پیوست:    نامه شماره ۱۰۴۶۴/۳۸-۴/۹/۷۱ اداره کل مالیات برا رث و اراضی بایر عنوان معاونت

توضیحات بیشتر »

*شعب خارجی

*شعب خارجی شماره :۱۶۵۳/۴/۳۰ تاریخ :۰۷/۰۲/۱۳۷۲ پیوست:   دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره ۳۵۰-۵/۳۰ -۳۰/۱/۱۳۷۲ عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با استناد بنامه اداره

توضیحات بیشتر »

*صندوقهای قرض الحسنه

*صندوقهای قرض الحسنه شماره: ۱۱۹۴۵/۴/۳۰ تاریخ: ۱۴/۱۰/۱۳۷۱ پیوست:   گزارش شماره ۳۰۱۲/۵/۳۰ – ۲۵/۹/۱۳۷۱ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi