بخشنامه شماره 200/93/113 تاریخ 1393/10/01

ابلاغ دادنامه شماره 1249 مورخ 14/7/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392

ابلاغ دادنامه شماره 1249 مورخ 14/7/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدال...

ادامه مطلب

بخشنامه شماره 260/94/106 تاریخ 1394/11/07

ابلاغ دادنامه شماره 338 مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده

ابلاغ دادنامه شماره 338 مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و ا...

ادامه مطلب

بخشنامه شماره:260/94/117 تاریخ:1394/12/04 ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور

ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور

ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خوا...

ادامه مطلب

ابلاغ دادنامه های شماره 9709970905811966 الی 9709970905811972 مورخ 1397/10/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه 200/95/70 مورخ 1395/10/11 سازمان امور مالیاتی کشور

ابلاغ دادنامه های شماره 9709970905811966 الی 9709970905811972 مورخ 1397/10/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال...

ادامه مطلب