بخشنامه شماره 200/93/62 تاریخ 1393/05/20

ضرورت درج آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایصادرهدر پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی این سازمان و سامانه ملی قوانین مربوط به ریاست جمهوری

ضرورت درج آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایصادرهدر پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی این سازمان و ...

ادامه مطلب

ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها"

ابلاغ تصویب نامه اصلاح “آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها”

ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و ن...

ادامه مطلب

بخشنامه شماره 200/96/46 تاریخ 1396/03/31

ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 77 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394

ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 77 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394شماره:46/9...

ادامه مطلب