قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 282

مالياتهاي مستقيم ماده 282 1

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 282  از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود:   سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 103

مالياتهاي مستقيم ماده 103

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 103  وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت­نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌پنج درصد (5%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت­نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر […]

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 102

مالياتهاي مستقيم ماده 102

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 102 در مضاربه‌، عامل (مضارب‌) مکلف است در موقع ‌تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم ‌صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی ‌واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط […]

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 101

مالياتهاي مستقيم ماده 101

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 101  درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. […]

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 100

مالياتهاي مستقيم ماده 100

‌قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 100  مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به […]

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 99

مالياتهاي مستقيم ماده 99

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 99 قراردادهای پیمانکاری موضوع مادة ( 76) قانون ‌مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی ‌آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد ازلحاظ ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود. تبصره ـ […]

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 97

مالياتهاي مستقيم ماده 97

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 97  در­آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می­باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و […]

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 95

مالياتهاي مستقيم ماده 95

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 95 صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی […]

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 94

مالياتهاي مستقيم ماده 94

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 94 درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافة سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل ‌قبول و استهلاکات‌. منبع:سازمان امورمالیاتی وزارت امور اقتصادی دارایی

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 93

مالياتهاي مستقيم ماده 93

 درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 93 تبصره ـ درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری […]