واحدهای اندازه گیری کالا و خدمات در کارپوشه مالیاتی

واحدهای اندازه گیری کالا و خدمات در کارپوشه مالیاتی

آخرین تغییرات انجام شده در سند حاضر نسبت به ویرایش سند RC_UMGS.ST_V1.1 ردیف عنوان تغییرات بخش های مرتبط 1 افزودن واحد سنجش ثانیه ب...

ادامه مطلب