سایر اطلاعات

اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی اتباع خارجی موضوع بند2 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی اتباع خارجی موضوع بند2 تبصره 8...

ادامه مطلب

ارسال دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 27/5/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مودیان مالیاتی نسبت به برگ مالیات قطعی در دیوان عدالت اداری

ارسال دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 27/5/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعت...

ادامه مطلب

اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ادامه مطلب