تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

اصلاح یک عبارت از ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویب نامه شماره 134432/ت 59382هـ مورخ 1400/10/28 و الحاق یک تبصره به ماده 3 آیین نامه مذکور

شماره: 56449/ت...

ادامه مطلب