قوانین وابسته مالیاتی

بخشنامه شماره 57 /1401/ 200 مورخ1401/12/22 رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اعمال ارزش معاملاتی جهت اجرا از 1402/1/1

بخشنامه شماره 57 /1401/ 200 مورخ1401/12/22 رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اعمال ارزش معاملاتی جهت اجرا از 1402/1/1

بخشنامه شماره 57 /1401/ 200 مورخ1401/12/22 رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اعمال ارزش معاملاتی جهت اجرا از 1402/1/1 ادامه مطلب »

2

تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم

تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم ادامه مطلب »

5

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور ادامه مطلب »

7

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم ادامه مطلب »