فرم های مربوط به مالیات بر املاک

دانلود فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری شهر موضوع ماده 25 آیین نامه قانون ساماندهی وحمایت ازتولید و عرضه مسکن

دانلود فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری شهر موضوع ماده 25 آیین نامه قانون ساماندهی وحمایت ازتولید و عرضه مسکن

فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری شهر موضوع ماده25آیین نامه قانون ساماندهی وحمایت ازتولید و عرضه مسکن

سبد خرید