فرم های مربوط به مالیات بر املاک و مستغلات

دانلود فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری شهر موضوع ماده 25 آیین نامه قانون ساماندهی وحمایت ازتولید و عرضه مسکن

دانلود فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری شهر موضوع ماده 25 آیین نامه قانون ساماندهی وحمایت ازتولید و عرضه مسکن

فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری شهر موضوع ماده25آیین نامه قانون ساماندهی وحمایت ازتولید و عرضه مسکن

ادامه مطلب

دانلود اظهارنامه مالیات اراضی بایر موضوع ماده 22 آیین نامه قانون ساماندهی وحمایت ازتولید وعرضه مسکن

دانلود اظهارنامه مالیات اراضی بایر موضوع ماده 22 آیین نامه قانون ساماندهی وحمایت ازتولید وعرضه مسکن

اظهارنامه مالیات اراضی بایر موضوع ماده22آیین نامه قانون ساماندهی وحمایت ازتولید وعرضه مسکن

ادامه مطلب