ماده 663 قانون آیین دادرسی کیفری

663

ماده 663 قانون آیین دادرسی کیفری آیین‌نامه‌های اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد. منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری

ماده 5 قانون مجازات اسلامی

5 قانون مجازات اسلامی

ماده 5 قانون مجازات اسلامی هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای […]

ماده 69 قانون مجازات اسلامی

69 قانون مجازات اسلامی

ماده 69 قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند. منبع:مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی

ماده 131 قانون مجازات اسلامی

131 قانون مجازات اسلامی

ماده 131 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود. منبع:مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی

ماده 187 قانون مجازات اسلامی

187 قانون مجازات اسلامی

ماده 187 قانون مجازات اسلامی در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست. منبع:مرکز پژوهش مجلس شورای […]

ماده 204 قانون مجازات اسلامی

204 قانون مجازات اسلامی

ماده 204 قانون مجازات اسلامی سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود. منبع:مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی

ماده 195 قانون مدنی

ماده 195 قانون مدنی اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه ي فقدان قصد باطل است.

ماده 857 قانون مدنی

ماده 857 قانون مدنی موصی میتواند یک نفر را براي نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود

ماده 694 قانون مدنی

ماده 694 قانون مدنی علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.