اعتراض مالیاتی

نکته

جهت طرح لایحه به اعتراضات مورد نظر خود فرم زیر را کامل نمایید. مجموعه فوق هیچ گونه وظیفه ای در قبال ارسال و زمانبندی در سامانه ندارد و هر گونه ارسال شکایات از طرف ما با هزینه مجزا محاسبه خواهد شد.

اعتراض به ممیز کل

بعد از دعوتنامه صادره از طرف سازمان شروع فرآیند رسیدگی به پرونده آغاز شده و برگه تشخیص یا برگ مطالبه برای شما صادر میگردد در صورتی که در این فرآیند به برگ تشخیص صادره یا برگ مطالبه معترض می باشید بهتر است نسبت به ایجاد لایحه مالیاتی و دفاعیات مناسب جهت کسر مبلغ مالیات تشخیصی از طرف واحد مالیاتی اقدام کرده و با تکمیل فرم روبرو و ارسال آن به ما نسبت به اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه فوق اقدام نمایید.

نکته

بهترین گام جهت دفاع از حقوق مودی از نظر شخصی بنده می باشد. بهتر است تمامی اسناد مدارک لازم را اعلام نمایید

مدارک لازم

 • اظهارنامه مالیاتی
 • برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره
 • گزارش رسیدگی (از واحد مربوطه دریافت شود)
 • دلایل و اسناد مربوطه (توضیحات)
 • دعوتنامه صادره

هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی

در صورتی که مودی مالیاتی با ممیز کل به توافق نرسد و یا اگر برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شود و مودی به حکم معترض باشد ،پرونده وی به هیات حل اختلاف مالیات بدوی ارجاع می گردد.لذا جهت دفاعیات نیازمند به لایحه مناسب می باشید.

آرای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

1-رد اعتراض (تایید مالیات تشخیصی یا مالیات قطعی شده)
2-رفع تعرض
3-تعدیل درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات ( کاهش مالیات )

مدارک لازم

 • اظهارنامه مالیاتی
 • برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره
 • گزارش رسیدگی (از واحد مربوطه دریافت شود)
 • دلایل و اسناد مربوطه (توضیحات)
 • دعوتنامه صادره
 • برگ دعوت به هیات

هیات حل اختلاف تجدید نظر مالیاتی

در صورتی که مودی به رای صادره از هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی معترض باشد می تواند ظرف مدت 20 روز به رای فوق اعتراض کند و در هیات حل اختلاف تجدید نظر مالیاتی موضوع و دفاع خود را مطرح نماید.

نکته

مدت زمان برای اعتراض به رای بدوی جهت ارجا در هیات تجدید نظر 20 روز می باشد.

مدارک لازم

 • اظهارنامه مالیاتی
 • برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره
 • گزارش رسیدگی (از واحد مربوطه دریافت شود)
 • دلایل و اسناد مربوطه (توضیحات)
 • دعوتنامه صادره رسیدگی
 • برگ دعوت به هیات بدوی و تجدیدنظر
 • جوابیه رای صادره در هیات حل اختلاف بدوی

شورای عالی مالیاتی

مراجعه به شورای عالی مالیاتی به عنوان مرحله سوم در بررسی اختلافات مالیاتی بین مودی و ممیز به شما می آید. ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که این شورا چیست و از چه کسانی تشکیل شده است. در این خصوص باید بدانید که شورای عالی مالیاتی یک مرجع برای رسیدگی صرفا به درخواست های مالیاتی است. این شورا در حالتی کاربرد دارد که مودی، رایی را که هیات حل اختلاف صادر کرده، قبول نکند.

نکته

مدت زمان ارسال جهت اعتراض رای تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی به مدت 60 روز می باشد.

مدارک لازم

 • اظهارنامه مالیاتی
 • برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره
 • گزارش رسیدگی (از واحد مربوطه دریافت شود)
 • دلایل و اسناد مربوطه (توضیحات)
 • دعوتنامه صادره رسیدگی
 • برگ دعوت به هیات بدوی و تجدیدنظر
 • جوابیه رای صادره در هیات حل اختلاف بدوی و تجدید نظر

251 مکرر مالیاتی

در برخی از موارد قانونی، ما در اعتراض به برگ تشخیص و قطعی به نتایج موردنظر خود نمی رسیم و پرونده نیز در مرجع دیگری قابل طرح نیست و همچنین آراء قبلی ممکن است ناعادلانه باشد. زمانیکه در هیات بدوی و تجدید نظر نتوانیم مالیات را بشکنیم و دلایل کافی جهت اثبات ناعادلانه بودن مالیات داشته باشیم ماده ۲۵۱ مکرر راه حلی مطمئن جهت شکست مالیات است. بنابراین به مودی این امکان را می دهند که با وجود مدارک و مستندات و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای رسیدگی مجدد را بنماید تا با دستور وزیر پرونده مجددا توسط هیاتی سه نفره رسیدگی شود.

نکته

دلایل و اسناد ناعادلانه بودن مالیات را به طور کامل ارسال نمایید

مدارک لازم

 • اظهارنامه مالیاتی
 • برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره
 • برگ قطعی صادره
 • در خصوص مالیات ارزش افزوده همه برگه های مطالبه و قطعی هر دوره
 • گزارش رسیدگی (از واحد مربوطه دریافت شود)
 • دلایل و اسناد مربوطه (توضیحات)
 • دعوتنامه صادره رسیدگی
 • برگ دعوت به هیات بدوی و تجدیدنظر
 • جوابیه رای صادره در هیات حل اختلاف بدوی و تجدید نظر
 • رای صادره از شورای عالی مالیاتی (در صورت مطرح شدن )
 • در صورت که در اجرائیات مطرح باشد برگ اجرایی

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تصمیمات، شکایات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران و یا واحدها و آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها در نظر گرفته شده است. همچنین یکی دیگر از وظایف دیوان عدالت اداری باطل کردن آیین نامه های مقایر با قانون و احکام شرعی است. باید توجه داشت این دیوان زیر نظر قوه قضائیه تاسیس شده و فعالیت می کند. همچنین در این اصل حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را بر اساس قانون مقرر کرده است. در حقیقت هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری احقاق حقوق مردم و ایجاد عدالت عمومی می باشد.

نکته

مشخصات کامل دستگاه اجرایی و دلایل و اسناد مرتبط با عدم پذیرش اداره دستگاه اجرایی

مدارک لازم

 • اظهارنامه مالیاتی
 • برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره
 • برگ قطعی صادره
 • در خصوص مالیات ارزش افزوده همه برگه های مطالبه و قطعی هر دوره
 • گزارش رسیدگی (از واحد مربوطه دریافت شود)
 • دلایل و اسناد مربوطه (توضیحات)
 • دعوتنامه صادره رسیدگی
 • برگ دعوت به هیات بدوی و تجدیدنظر
 • جوابیه رای صادره در هیات حل اختلاف بدوی و تجدید نظر
 • رای صادره از شورای عالی مالیاتی (در صورت مطرح شدن )
 • در صورت که در اجرائیات مطرح باشد برگ اجرایی
 • جوابیه رای 251 مکرر (در صورت مطرح شدن)