فرم درخواست اعتراض و تنظیم لایحه مالیاتی

loudspeaker svgrepo com

ممیز کل

مدارک لازم >> اظهارنامه مالیاتی ، برگ تشخیص ، گزارش رسیدگی و مستندات لازم

loudspeaker svgrepo com

هیات بدوی مالیاتی

مدارک لازم >> اظهارنامه مالیاتی ، برگ تشخیص ، گزارش رسیدگی برگ قطعی و مستندات و دلایل

loudspeaker svgrepo com

هیات تجدید نظر

مدارک لازم >> اظهارنامه مالیاتی ، برگ تشخیص ، گزارش رسیدگی برگ قطعی و برگ جواب هیات بدوی مستندات و دلایل

loudspeaker svgrepo com

شورای عالی مالیاتی

گزارش رسیدگی - برگ تشخیص - برگ قطعی - برگ اجرائی - رای هیات بدوی - رای هیات تجدید نظر -اظهارنامه و مستندات لازم قانونی

loudspeaker svgrepo com

251 مکرر

گزارش رسیدگی - برگ تشخیص - برگ قطعی - برگ اجرائی - رای هیات بدوی - رای هیات تجدید نظر - رای شورای عالی مالیاتی ، اظهارنامه ،مستندات و دلایل ناعادلانه بودن و مدارک هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی

loudspeaker svgrepo com

دیوان عدالت اداری

مدارک لازم >>گزارش رسیدگی - برگ تشخیص - برگ قطعی - برگ اجرائی - رای هیات بدوی - رای هیات تجدید نظر - رای شورای عالی مالیاتی ، اظهارنامه مستندات و دلایل و مدارک هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی

اعتراض مالیاتی

مرحله 1 از 2

نام(Required)