مالیات بر عایدی خودرو

این مالیات بر اساس مدت زمان نگهداری خودرو متغیر است یعنی برای نگهداری خودروها

بیش از 3 سال - معاف

کمتر از 1 سال -30%

بین 1 تا 2 سال - 20%

بین 2 تا 3 سال  - 10%