اختصاص شماره منحصر به فرد به کلیه پرونده های مالیاتی و ارسال کلیه اطلاعات پرونده های اشخاص حقوقی با توجه به برنامه نرم افزاری نصب شده به دفتر اطلاعات مالیاتی یا پروژه پرونده های مالیاتی(تی ان تی)

شماره:68841/3605/231

ادامه مطلب

دستورالعمل ص/200/97/22 تاریخ 1397/08/19

دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده 157 ق.م.م

دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده 157 ق.م....

ادامه مطلب

دستورالعمل شماره 67848 تاریخ 1378/07/14

نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 و 1386 به همراه اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی

نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 و 1386 به همراه اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی ...

ادامه مطلب