نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/6016 تاریخ 1382/07/30

معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد نسبت به سهام دولتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد نسبت به سهام دولتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

ادامه مطلب

نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/5957 تاریخ 1382/07/30

مردود بودن دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

مردود بودن دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره: 5957/201 تاریخ:30/07/1382 پیوست: شماره ...

ادامه مطلب

نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/5876 تاریخ 1382/07/28

درآمدهای غیر تولیدی مشمول معافیت نیست- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کاشان

درآمدهای غیر تولیدی مشمول معافیت نیست- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کاشان .شماره: 5876/201 تاریخ:28/07/1382 پیوست: شم...

ادامه مطلب