برچسب: نمونه ای از آرای شعب

مردود بودن دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

مردود بودن دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره: ۵۹۵۷/۲۰۱ تاریخ:۳۰/۰۷/۱۳۸۲ پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۹۵۶۱-۵/۱۲/۱۳۸۱ مربوط

توضیحات بیشتر »

ردی دفاتر موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

ردی دفاتر موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها   شماره: ۵۱۶۱/۲۰۱ تاریخ:۲۶/۰۶/۱۳۸۲ پیوست:

توضیحات بیشتر »

رعایت قسمت اخیر ماده 229 در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

رعایت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه آرای شعب شماره: ۸۶۳۸/۲۰۱ تاریخ: ۱۵/۱۰/۱۳۸۱

توضیحات بیشتر »

معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد نسبت به سهام دولتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد نسبت به سهام دولتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ   شماره: ۶۰۱۶/۲۰۱ تاریخ:۳۰/۰۷/۱۳۸۲ پیوست:   شماره وتاریخ

توضیحات بیشتر »

عدم هماهنگی مالیات مورد مطالبه با سوابق مالیاتی- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گیلان

عدم هماهنگی مالیات مورد مطالبه با سوابق مالیاتی- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گیلان  نمونه آرای شعب شماره: ۳۸۲۳/۴/۳۰ تاریخ: ۰۸/۰۵/۱۳۸۰ پیوست:    

توضیحات بیشتر »

مالیات پاداش پرداختی به اعضاء هیات مدیره- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

مالیات پاداش پرداختی به اعضاء هیات مدیره- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی  نمونه آرای شعب شماره: ۹۱۵۱/۲۰۱ تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۸۱ پیوست:   شماره

توضیحات بیشتر »

ماده 143 قانون مالیاتها وهزینه های قابل قبول- منبع مالیات: اشخاص حقوق- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

ماده ۱۴۳ قانون مالیاتها وهزینه های قابل قبول- منبع مالیات: اشخاص حقوق- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ   شماره: ۶۴۵۵/۲۰۱ تاریخ:۲۶/۰۸/۱۳۸۲ پیوست:   شماره وتاریخ

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi