برچسب: مودیان بزرگ

برگشت هزینه ذخیره بازخرید کارکنان وتعدیلات سنواتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

برگشت هزینه ذخیره بازخرید کارکنان وتعدیلات سنواتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ شماره: ۷۰۷۰/۲۰۱ تاریخ:۳۰/۰۹/۱۳۸۲ پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی:

توضیحات بیشتر »

عدم رعایت معافیت سود حاصل از اوراق مشارکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

عدم رعایت معافیت سود حاصل از اوراق مشارکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ   شماره: ۵۳۳۵/۲۰۱ تاریخ: ۳۱/۰۶/۱۳۸۱ پیوست:   شماره

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi