برچسب: مقررات نهایی

ماده 592 قانون تجارت

 ماده ۵۹۲ قانون تجارت در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از

توضیحات بیشتر »

ماده 594 قانون تجارت

 ماده ۵۹۴ قانون تجارت به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهای ایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول

توضیحات بیشتر »

ماده 597 قانون تجارت

 ماده ۵۹۷ قانون تجارت شرکتهای مختلط سهامی موجود مکلف هستند که درظرف شش ماه ازتاریخ اجرای این قـانون هیئـت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل

توضیحات بیشتر »

ماده 598 قانون تجارت

 ماده ۵۹۸ قانون تجارت طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده و

توضیحات بیشتر »

ماده 599 قانون تجارت

 ماده ۵۹۹ قانون تجارت نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi