شرط برخورداری اشخاص حقیقی و حقوقی از معافیت های مالیاتی با نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مندرج در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین

شرط برخورداری اشخاص حقیقی و حقوقی از معافیت های مالیاتی با نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مندرج در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین

شرط برخورداری اشخاص حقیقی و حقوقی از معافیت های مالیاتی با نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مندرج در قانون مالیات ...

ادامه مطلب

اوراق گواهی سپرده عام و خاص مدت دار" مشمول ماده 29 قانون رفع موانع تولید و طبق قانون مذکور، "معاف از مالیات" شناخته شد.

اوراق گواهی سپرده عام و خاص مدت دار” مشمول ماده 29 قانون رفع موانع تولید و طبق قانون مذکور، “معاف از مالیات” شناخته شد.

انواع اوراق بهادار منتشره توسط بانک ها از جمله "اوراق گواهی سپرده عام و خاص مدت دار" مشمول ماده ۲۹ قانون رفع موان...

ادامه مطلب

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره ه41147ت/137309 تاریخ 1387/08/09

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان گیلان

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان گیلان

ادامه مطلب