بخشنامه 211/999/4057 تاریخ 1383/03/20

مالیات علی الحساب وارد کنندگان کالای دارای کارت بازرگانی یا پیله وری 1% واشخاص فاقد کارت 2% ارزش گمرکی کالا

مالیات علی الحساب وارد کنندگان کالای دارای کارت بازرگانی یا پیله وری 1% واشخاص فاقد کارت 2% ارزش گمرکی ...

ادامه مطلب

بخشنامه: 30/4/7994/42520 تاریخ بخشنامه:1377/09/04

*احتساب 10% مالیات در منبع بعنوان مالیات علی الحساب سرمایه گذار

*احتساب 10% مالیات در منبع بعنوان مالیات علی الحساب سرمایه گذار شماره: 42520/7994/4/30 تاریخ: 04/09/1377 پیوست: توجه : به بخشنامه ...

ادامه مطلب