برچسب: مالیات بر شرکتها

مطالبه مالیات موضوع ماده 104 قانون- منبع مالیات: تکلیفی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

مطالبه مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون- منبع مالیات: تکلیفی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها نمونه آرای شعب شماره: ۱۹۳۵/۴/۳۰ تاریخ: ۱۸/۰۳/۱۳۸۱ پیوست: شماره و

توضیحات بیشتر »

تعیین درآمد اتفاقی باستناد ماده 119 وتعیین درآمد با توجه به ماده 120 قانون مالیاتها توسط ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین درآمد اتفاقی باستناد ماده ۱۱۹ وتعیین درآمد با توجه به ماده ۱۲۰ قانون مالیاتها توسط ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط:

توضیحات بیشتر »

معافیت موضوع تبصره 6 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

معافیت موضوع تبصره ۶ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره: ۲۵۱/۴/۳۰ تاریخ: ۲۱/۰۱/۱۳۸۱ پیوست: شماره

توضیحات بیشتر »

شمول معافیت موضوع ماده 133 قانون به تعاونی چند منظوره- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شمول معافیت موضوع ماده ۱۳۳ قانون به تعاونی چند منظوره- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها   شماره: ۷۱۲۳/۲۰۱ تاریخ:۳۰/۰۹/۱۳۸۲ پیوست:

توضیحات بیشتر »

عدم پذیرش هزینه اجاره بابت 5% مالیات اجاره هواپیما- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

عدم پذیرش هزینه اجاره بابت ۵% مالیات اجاره هواپیما- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها نمونه آرای شعب  شماره: ۴۴۶۵/۴/۳۰ تاریخ:

توضیحات بیشتر »

100% معافیت نسبت به کالای صادراتی و برگشت هزینه ها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

۱۰۰% معافیت نسبت به کالای صادراتی و برگشت هزینه ها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها   شماره: ۱۴۹۸/۴/۳۰ تاریخ: ۰۱/۰۳/۱۳۸۱

توضیحات بیشتر »

اعطای معافیت تبصره 6 ماده 132- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

اعطای معافیت تبصره ۶ ماده ۱۳۲- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها نمونه آرای شعب شماره: ۷۸۰۰/۲۰۱ تاریخ:۲۸/۱۰/۱۳۸۲ پیوست: شماره وتاریخ

توضیحات بیشتر »

تعیین درآمد بر اساس گزارش شرکت به بانک از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین درآمد بر اساس گزارش شرکت به بانک از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه آرای شعب

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi