برچسب: قوانین کار مرتبط با بهداشت

قانون کار ماده 85

قانون کار ماده ۸۵ برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 86

قانون کار ماده ۸۶  شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی می باشد از اعضای ذیل تشکیل می گردد

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 87

قانون کار ماده ۸۷  اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند ، مکلفند بدوا

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 88

قانون کار ماده ۸۸  اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 89

قانون کار ماده ۸۹  کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشین ها ، دستگاه ها ، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 90

قانون کار ماده ۹۰  کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند ، باید مشخصات وسایل

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 91

قانون کار ماده ۹۱  کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 92

قانون کار ماده ۹۲ کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 93

قانون کار ماده ۹۳  به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیش گیری از

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 94

قانون کار ماده ۹۴ در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون امکان وقوع حادثه یا

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi