تصویب نامه وتصمیم نامه شماره 22/26060 تاریخ 1391/05/16

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104)...

ادامه مطلب

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره ه41371ت/162870 تاریخ 1387/09/12

اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستانهای استان زنجان

اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستانهای استان زنجان

ادامه مطلب

تصویب نامه و تصمیم نامه ک39509ت/124864 تاریخ 1387/07/23

تعیین حساب های خاص در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی و موسسه سینما شهر

تعیین حساب های خاص در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی و موسسه سینما شهر

ادامه مطلب

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره ک29659ت/44102 تاریخ 1382/08/26

اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80

اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/8...

ادامه مطلب

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 97213/ت40652هـ تاریخ 1387/06/16

اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی وطرحهای گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی

اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی وطرحهای گردشگری جدیدالاحداث در استان مر...

ادامه مطلب

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 33602/ت39849هـ تاریخ1387/03/06

اعمال مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای جدیدالاحداث خارج از شهر گرگان وشعاع سی کیلومتری آن

اعمال مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای جدیدالاحداث خارج از شهر گرگان وشعاع سی کیلومتر...

ادامه مطلب