برچسب: صاحبان مشاغل

در خصوص وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره (2) ماده (186) ق.م.م

در خصوص وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸۶) ق.م.م شماره:۱۱۹۴۶/۱۶۲۵/۲۳۳ تاریخ:۰۵/۰۴/۱۳۸۵ پیوست:     اداره کل

توضیحات بیشتر »

تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394

تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ شماره: ۵۱/۹۷/۲۰۰ تاریخ: ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ بخشنامه ۵۱ ۹۷ ۹۵

توضیحات بیشتر »

مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 1398

مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به بند هـ

توضیحات بیشتر »

مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم

مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم شماره: ۴/۹۷/۲۰۰/ص تاریخ: ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ دستورالعمل

توضیحات بیشتر »

نحوه انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل

نحوه انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل شماره: ۵۳۰/۹۳/۲۰۰ تاریخ: ۳/۹/۱۳۹۳ پیوست:   دستورالعمل  

توضیحات بیشتر »

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵، در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi