بخشنامه شماره 213/1152/12262 تاریخ 1384/07/06

فرم بازنگری رسیدگی صاحبان مشاغل مشمولین بندهای الف ب ج پیرو بخشنامه 232/373/457 مورخ 1384/02/13

فرم بازنگری رسیدگی صاحبان مشاغل مشمولین بندهای الف ب ج پیرو بخشنامه 232/373/457 مورخ 1384/02/13شماره: 2...

ادامه مطلب

بخشنامه شماره 200/97/51 تاریخ 1397/03/28

تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394

تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394شما...

ادامه مطلب

دستورالعمل 200/98/505 تاریخ 1398/03/08

مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 1398

شماره دستورالعمل:200/98/505

ادامه مطلب