بخشنامه شماره:211/1942/9996 تاریخ:1384/05/25

واریز 30درصد سود ویژه شرکتهای دولتی به حساب درآمدهای عمومی علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1383

واریز 30درصد سود ویژه شرکتهای دولتی به حساب درآمدهای عمومی علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 13...

ادامه مطلب