بخشنامه شماره:30/4/4705/17236 تاریخ:1377/04/16

*در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و … اشتغال دارند

*در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و ... اشتغال دارند شماره:17236/3705/4/3...

ادامه مطلب