برچسب: رای شوراها

*اجاره واگن

*اجاره واگن   شماره:۱۱۴۰/۴/۳۰ ۲۴/۰۲/۷۴ تاریخ: ۲۴/۰۲/۱۳۷۴ پیوست:   گزارش شماره ۳۲۹۲/۵/۳۰-۲۰/۹/۱۳۷۳ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان برابر بند

توضیحات بیشتر »

*مهلت ابلاغ

*مهلت ابلاغ   شماره: ۱۲۷۰۱/۴/۳۰ تاریخ:۰۵/۱۱/۱۳۷۲ پیوست:   گزارش شماره ۲۷۱۱-۵/۳۰-۱۴/۹/۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونات محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانونی افزایش

توضیحات بیشتر »

*پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد

*پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد شماره:۲۹۱۱/۴/۳۰ تاریخ:۱۹/۰۳/۱۳۷۶ پیوست:   گزارش شماره ۹۰۹-۴/۳۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۶ شورایعالی مالیاتی عنوان

توضیحات بیشتر »

در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی به فروش می رود واینکه تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر

در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی به فروش می رود واینکه تا زمان رفتن محضر این فاصله

توضیحات بیشتر »

*مالیات اعضای هیات علمی

*مالیات اعضای هیات علمی شماره: ۴۶۱۳/۴/۳۰ تاریخ: ۱۳/۰۴/۱۳۶۸ پیوست:   نامه شماره ۲۶۹۹/۵/۳۰ -۶/۱۰/۶۷ دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعربراین مسئله که آیاحکم

توضیحات بیشتر »

تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی

تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی شماره:۱۷۲۹۳/۲۰۱ تاریخ:۲۷/۱۰/۱۳۸۹ پیوست:   صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

توضیحات بیشتر »

*موعد تسلیم اظهارنامه

*موعد تسلیم اظهارنامه شماره: ۱۷۰۴۹/۴/۳۰ تاریخ: ۲۱/۱۲/۱۳۶۹ پیوست:   گزارش شماره ۴۸۱۰/۵/۳۰- ۲۱/۱۲/۶۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درمورد

توضیحات بیشتر »

صورتجلسه مورخ 20/8/1392 شورای عالی مالیاتی به شماره 27- 201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۷- ۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi