بخشنامه 200/98/89 تاریخ 1398/10/09

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در رابطه با ابطال ردیف 5...

ادامه مطلب

بخشنامه شماره:211/2400/12014 تاریخ:1383/07/13

آرا1740; دیوان عدالت اداری که در ارتباط با رد شکایت از تصویب نامه های شماره 7768/ت 187 هـ مورخ 1372/6/9 …

آرا1740; دیوان عدالت اداری که در ارتباط با رد شکایت از تصویب نامه های شماره 7768/ت 187 هـ مورخ 1372/6/9...

ادامه مطلب