برچسب: در تابعیت

ماده 976 قانون مدنی

ماده ۹۷۶ قانون مدنی اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:۱-کلیه ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی

توضیحات بیشتر »

ماده 977 قانون مدنی

ماده ۹۷۷ قانون مدنی الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ماده ۹۷۶پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول

توضیحات بیشتر »

ماده 978 قانون مدنی

ماده ۹۷۸ قانون مدنی نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع

توضیحات بیشتر »

ماده 979 قانون مدنی

ماده ۹۷۹ قانون مدنی اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:– ۱به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛– ۲پنج سال

توضیحات بیشتر »

ماده 980 قانون مدنی

ماده ۹۸۰ قانون مدنی کسانی که به امور عام المنفعه ی ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی

توضیحات بیشتر »

ماده 982 قانون مدنی

ماده ۹۸۲ قانون مدنی اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه ی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند میشوند لیکن

توضیحات بیشتر »

ماده 983 قانون مدنی

ماده ۹۸۳ قانون مدنی درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:۱-سواد

توضیحات بیشتر »

ماده 984 قانون مدنی

ماده ۹۸۴ قانون مدنی زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه ی دولت ایران شناخته میشوند ولی

توضیحات بیشتر »

ماده 985 قانون مدنی

ماده ۹۸۵ قانون مدنی تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اند

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi